§ 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold
Stk. 1    Foreningens navn er: Tølløse Gymnastikforening.
Stk. 2    Foreningens hjemsted er: Holbæk kommune.
Stk. 3    Foreningen er stiftet den 4. april 1885 under navnet: 45′ Kreds – Tølløse Sogn og Omegn.
Stk. 4    Tølløse Gymnastikforening er en selvstændig forening, som er medlem af DGI Vestsjælland, og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål
Stk. 1 Tølløse Gymnastikforenings formål er ved gymnastik, idræt og anden kulturel virke at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel.

§  3 Medlemmer og kontingent
Stk. 1    I Tølløse Gymnastikforening kan alle som tilslutter sig foreningens formål jfr. § 2 optages som medlem.
Stk. 2    Medlemmer opdeles i børn og voksne. Medlemmer under 18 år registreres som børn.
Stk. 3    Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves af kassereren.
Stk. 4    Det påhviler det enkelte medlem at indbetale kontingentet rettidigt
Stk. 5    Et medlem kan, i tilfælde af kontingentrestance udelukkes fra foreningen, efter forudgående meddelelse herom. Medlemmet kan igen deltage i foreningens aktiviteter, når restancen er betalt.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen holdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen offentliggøres i dagspressen 8 dage før med oplysning om tid og sted.
Stk. 2 Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og stemmetællere
2.    Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år
3.    Regnskab
4.    Indkomne forslag
5.    Valg:

a.    2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)      –  2-årig valgperiode
b.    3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)    –  2-årig valgperiode
c.    2 suppleanter     –  1-årig valgperiode
d.    2 revisorer:    1 revisor (lige år)    –  2-årig valgperiode            1 revisor (ulige år)    –  2-årig valgperiode
e.    1 revisorsuppleant    –  1-årig valgperiode

6. Eventuelt
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med antallet af fremmødte medlemmer. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret, og valgbar er kun medlemmer, der er fyldt 18 år.
Forældre kan oppebære een stemme pr. aktivt barn under 14 år, dog kan ingen person have mere end een stemme.
Stk. 5. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt 1 medlem ønsker det.
Stk. 6. Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse.
Stk. 7. Bestyrelsen består af formanden og kassereren samt 3 valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk. 9. På generalforsamlingen afgøres almindelige sager ved simpel afstemning. Forandringer i foreningens vedtægter skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 10. Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse af 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Opløsning kan kun vedtages, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor.
Stk. 11. Generalforsamlingens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af protokolfører og dirigent.

§ 5  Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2 bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til formanden.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted på samme måde som for ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal holdes inden 6 uger efter kravet er rejst.
Stk. 3. En ekstraordinær generalforsamling har samme betydning som en ordinær generalforsamling, dog kan kun behandles de sager, der har givet anledning til generalforsamlingens afholdelse.

§ 6  Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange årligt, og eller når en af bestyrelsen ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formanden (evt. næstformandens) stemme afgørende. Der indkaldes med mindst 8 dages varsel.
Stk. 2. Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og af generalforsamlingen.

§ 7  Regnskab
Stk. 1    Kassereren fører foreningens regnskab, der løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2    Bestyrelsen skal inden midten af februar måned aflevere driftsregnskab og status til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Stk. 3    Regnskaberne skal være tilgængelig for foreningens medlemmer en uge før den ordinære generalforsamling.
Stk. 4    Foreningen råder selv over sine egne økonomiske midler.
§ 8  Revision
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen (kritiske) revisorer. Disse skal hvert år i april måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 9 Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer.

§ 10  Ophør
Stk. 1. I tilfælde af Tølløse Gymnastikforenings opløsning, fordeles en evt. formue i overensstemmelse med Tølløse Gymnastikforenings formålsparagraf 2.

§ 11  Æresmedlemmer
Stk. 1. Foreningen kan udnævne æresmedlemmer. Ved æresmedlemmer forstås personer, som udfører – eller har udført et arbejde for Tølløse Gymnastikforening, der fortjener påskønnelse.
Stk. 2. Indstilling skal indsendes til bestyrelsen i Tølløse Gymnastikforening, som så træffer den endelige beslutning om udnævnelse skal finde sted. For at udnævnelse kan finde sted kræves, at mindst 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.

§ 12  Forpligtelser
Stk. 1. Tølløse Gymnastikforenings medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene Tølløse Gymnastikforening hæfter med sin formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for Tølløse Gymnastikforening, udover medlems- og kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Tølløse Gymnastikforenings vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 3. november 1994.

Tølløse Gymnastikforenings vedtægters § 5 stk. 4 er godkendt på generalforsamlingen den 7. november 2001. (nu § 4 stk.4)

Tølløse Gymnastikforenings vedtægters § 1 stk. 4, tidligere § 3 stk.1 udgår, § 4 stk. 1, § 4 stk. 2, § 4 stk. 3, § 4 stk.4, § 4 stk. 8, §, tidligere § 5 stk. 9 udgår, § 5 stk. 1, § 6 stk. 2, § 7 stk.1, § 7 stk.2, § 8 stk. 1, § 9 stk.1, Tidligere § 10 stk. 1 og stk. 2 udgår, § 12 stk. 1, § 12 stk. 2, tidligere § 12 stk.4 udgår.

Vedtægterne er godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2005 og træder i kraft 1. maj 2005.

Tølløse Gymnastikforenings vedtægters §1 stk. 2, §1 stk. 4 er godkendt på generalforsamlingen den 26 april 2007.